MONDIAL TISSUS

FW/23

Diane Cunnington - fashion illustration and textile design. MONDIAL TISSUS